Đề xuất: Northeastern, High Point, NJIT, AU

Đã cập nhật 930 trường đối tác...

Trường:
University
Vị trí:
California, Mỹ
Học phí:
18,510 USD
Học bổng:
Up to 50%
Xếp hạng:
#298-#389 in National Universities
Trường:
High School
Vị trí:
California, Mỹ
Học phí:
45,319 USD
Học bổng:
3,060 USD
Xếp hạng:
Overall Niche Grade: B+
Trường:
High School
Vị trí:
Alberta, Canada
Học phí:
12,500 CAD
Học bổng:
Liên hệ 
Xếp hạng:
N/A
Trường:
Language School
Vị trí:
California, Mỹ
Học phí:
5,532 USD
Học bổng:
Liên hệ
Xếp hạng:
Trường:
High School
Vị trí:
New York, Mỹ
Học phí:
42,322 USD
Học bổng:
18,722 USD
Xếp hạng:
Overall Niche Grade: A-
Trường:
High School
Vị trí:
New York, Mỹ
Học phí:
55,295 USD
Học bổng:
Liên hệ
Xếp hạng:
Overall Niche Grade: A
Trường:
High School
Vị trí:
New York, Mỹ
Học phí:
37,080 USD
Học bổng:
7,250 USD
Xếp hạng:
Overall Niche Grade: A-
Trường:
High School
Vị trí:
California, Mỹ
Học phí:
74,120 USD
Học bổng:
3,000 USD
Xếp hạng:
Overall Niche Grade: A+
Trường:
High School
Vị trí:
California, Mỹ
Học phí:
58,157 USD
Học bổng:
3,000 USD
Xếp hạng:
Overall Niche Grade: A
Trường:
High School
Vị trí:
New York, Mỹ
Học phí:
44,080 USD
Học bổng:
3,000 USD
Xếp hạng:
Overall Niche Grade: B
Trường:
High School
Vị trí:
California, Mỹ
Học phí:
53,160 USD
Học bổng:
3,000 USD
Xếp hạng:
Overall Niche Grade: A+
Trường:
High School
Vị trí:
California, Mỹ
Học phí:
54,470 USD
Học bổng:
3,000 USD
Xếp hạng:
Overall Niche Grade: A+
Trường:
High School
Vị trí:
California, Mỹ
Học phí:
53,880 USD
Học bổng:
3,000 USD
Xếp hạng:
Overall Niche Grade: A
Trường:
High School
Vị trí:
Alberta, Canada
Học phí:
11,700 CAD
Học bổng:
Liên hệ
Xếp hạng:
Trường:
High School
Vị trí:
California, Mỹ
Học phí:
50,215 USD
Học bổng:
3,000 USD
Xếp hạng:
Overall Niche Grade: A
Trường:
High School
Vị trí:
California, Mỹ
Học phí:
69,100 USD
Học bổng:
3,000 USD
Xếp hạng:
Overall Niche Grade: A+
Trường:
High School
Vị trí:
Colorado, Mỹ
Học phí:
33,000 USD
Học bổng:
1,500 USD
Xếp hạng:
Overall Niche Grade: A-
Trường:
High School
Vị trí:
Washignton D.C, Mỹ
Học phí:
64,170 USD
Học bổng:
3,000 USD
Xếp hạng:
Overall Niche Grade: A+
Trường:
High School
Vị trí:
Florida, Mỹ
Học phí:
50,710 USD
Học bổng:
3,000 USD
Xếp hạng:
Overall Niche Grade: A+
Trường:
High School
Vị trí:
Florida, Mỹ
Học phí:
58,670 USD
Học bổng:
3,000 USD
Xếp hạng:
Overall Niche Grade: A+
Trường:
University
Vị trí:
Victoria, Úc
Học phí:
31,000 AUD
Học bổng:
5,000 AUD
Xếp hạng:
#351–400 in World University Rankings 2020 (THE)
Hotline: 0981 646 826
43 Học bổng du học hàng đầu