Đề xuất: Northeastern, High Point, NJIT, AU

Đã cập nhật 964 trường đối tác...

Trường:
High School
Vị trí:
Massachusetts, Mỹ
Học phí:
71,000 USD
Học bổng:
Lên đến 100% học phí và ăn ở
Xếp hạng:
Overall Niche Grade: A+
Trường:
High School
Vị trí:
Illinois, Mỹ
Học phí:
63,000 USD
Học bổng:
Liên hệ
Xếp hạng:
#2 in Best Private High Schools in Illinois
Trường:
High School
Vị trí:
California, Mỹ
Học phí:
78,800 USD
Học bổng:
15,000 USD
Xếp hạng:
Overall Niche Grade: A
Trường:
High School
Vị trí:
California, Mỹ
Học phí:
74,800 USD
Học bổng:
15,000 USD
Xếp hạng:
N/A
Trường:
High School
Vị trí:
California, Mỹ
Học phí:
79,800 USD
Học bổng:
15,000 USD
Xếp hạng:
Overall Niche Grade: A+
Trường:
High School
Vị trí:
Illinois, Mỹ
Học phí:
19,950 USD
Học bổng:
Liên hệ
Xếp hạng:
Overall Niche Grade: B+
Trường:
High School
Vị trí:
California, Mỹ
Học phí:
74,200 USD
Học bổng:
18,000 USD
Xếp hạng:
Overall Niche Grade: A
Trường:
High School
Vị trí:
Minnesota, Mỹ
Học phí:
70,850 USD
Học bổng:
27,000 USD
Xếp hạng:
Overall Niche Grade: A+
Trường:
High School
Vị trí:
Illinois, Mỹ
Học phí:
70,850 USD
Học bổng:
27,000 USD
Xếp hạng:
Overall Niche Grade: A
Trường:
High School
Vị trí:
Illinois, Mỹ
Học phí:
$70,850 (Bao gồm học phí, ăn ở nội trú và các chi phí khác)
Học bổng:
Lên đến $22,000/năm
Xếp hạng:
Overall Niche Grade: A+
Trường:
High School
Vị trí:
Kentucky, Mỹ
Học phí:
61,750 USD
Học bổng:
17,000 USD
Xếp hạng:
Overall Niche Grade: A
Trường:
High School
Vị trí:
Kentucky, Mỹ
Học phí:
61,750 USD
Học bổng:
17,000 USD
Xếp hạng:
NA
Trường:
High School
Vị trí:
New Jersey, Mỹ
Học phí:
70,850 USD
Học bổng:
Up to 27,000 USD
Xếp hạng:
Overall Niche Grade: A 
Trường:
High School
Vị trí:
Texas, Mỹ
Học phí:
70,850 USD
Học bổng:
27,000 USD
Xếp hạng:
Overall Niche Grade: A
Trường:
High School
Vị trí:
Florida, Mỹ
Học phí:
58,000 USD
Học bổng:
19,000 USD
Xếp hạng:
Overall Niche Grade: A
Trường:
High School
Vị trí:
Maine, Mỹ
Học phí:
51,750 USD
Học bổng:
Hơn 50% học phí và ăn ở
Xếp hạng:
Overall Niche Grade: A-
Trường:
High School
Vị trí:
Alabama, Mỹ
Học phí:
Liên hệ
Học bổng:
Lên đến 30,000 USD/năm
Xếp hạng:
Overall Niche Grade: A
Trường:
High School
Vị trí:
Alabama, Mỹ
Học phí:
42,980 USD
Học bổng:
15,000 USD
Xếp hạng:
#1 in Best High Schools for STEM in Duluth Area, #4 Best Boarding High Schools in Minnesota
Trường:
High School
Vị trí:
Alabama, Mỹ
Học phí:
47,550 USD
Học bổng:
8,000 USD
Xếp hạng:
#4 in Best Private High Schools in Camden County
Trường:
High School
Vị trí:
New Jersey, Mỹ
Học phí:
29,950 USD
Học bổng:
9,950 USD
Xếp hạng:
Overall Niche Grade: B+
Trường:
High School
Vị trí:
Alabama, Mỹ
Học phí:
54,260 USD
Học bổng:
18,000 USD
Xếp hạng:
#1 in Best Private High Schools in Lorain County