Đề xuất: Northeastern, High Point, NJIT, AU

Đã cập nhật 964 trường đối tác...

Trường:
University
Vị trí:
Alabama, Mỹ
Học phí:
37,500 USD/năm
Học bổng:
Liên hệ
Xếp hạng:
#48 in Regional Universities North (tie)
Trường:
High School
Vị trí:
Florida, Mỹ
Học phí:
58,000 USD
Học bổng:
19,000 USD
Xếp hạng:
Overall Niche Grade: A
Trường:
High School
Vị trí:
Maine, Mỹ
Học phí:
51,750 USD
Học bổng:
Hơn 50% học phí và ăn ở
Xếp hạng:
Overall Niche Grade: A-
Trường:
High School
Vị trí:
Alabama, Mỹ
Học phí:
Liên hệ
Học bổng:
Lên đến 30,000 USD/năm
Xếp hạng:
Overall Niche Grade: A
Trường:
University
Vị trí:
Kansas, Mỹ
Học phí:
26,960 USD
Học bổng:
Lên đến 100% học phí
Xếp hạng:
#121 National Universities
Trường:
University
Vị trí:
Nebraska, Mỹ
Học phí:
27,025 USD/năm
Học bổng:
15,000 USD/năm (renewable)
Xếp hạng:
#136 in National Universities
Trường:
High School
Vị trí:
Alabama, Mỹ
Học phí:
42,980 USD
Học bổng:
15,000 USD
Xếp hạng:
#1 in Best High Schools for STEM in Duluth Area, #4 Best Boarding High Schools in Minnesota
Trường:
High School
Vị trí:
Alabama, Mỹ
Học phí:
47,550 USD
Học bổng:
8,000 USD
Xếp hạng:
#4 in Best Private High Schools in Camden County
Trường:
High School
Vị trí:
New Jersey, Mỹ
Học phí:
29,950 USD
Học bổng:
9,950 USD
Xếp hạng:
Overall Niche Grade: B+
Trường:
High School
Vị trí:
Alabama, Mỹ
Học phí:
54,260 USD
Học bổng:
18,000 USD
Xếp hạng:
#1 in Best Private High Schools in Lorain County
Trường:
High School
Vị trí:
Alabama, Mỹ
Học phí:
57,000 USD
Học bổng:
20,750 USD
Xếp hạng:
#1 in Best Catholic High Schools in Oregon
Trường:
High School
Vị trí:
Pennsylvania, Mỹ
Học phí:
41,900 USD
Học bổng:
7,000 USD
Xếp hạng:
Overall Niche Grade: B+
Trường:
High School
Vị trí:
Pennsylvania, Mỹ
Học phí:
39,750 USD
Học bổng:
13,350 USD
Xếp hạng:
Overall Niche Grade: A
Trường:
High School
Vị trí:
Alabama, Mỹ
Học phí:
48,500 USD
Học bổng:
13,500 USD
Xếp hạng:
Overall Niche Grade: A+
Trường:
High School
Vị trí:
Pennsylvania, Mỹ
Học phí:
41,900 USD
Học bổng:
7,000 USD
Xếp hạng:
Overall Niche Grade: A+
Trường:
High School
Vị trí:
Florida, Mỹ
Học phí:
48,500USD
Học bổng:
13,500 USD
Xếp hạng:
Overall Niche Grade: A+
Trường:
High School
Vị trí:
Alabama, Mỹ
Học phí:
47,000 USD
Học bổng:
7,000 USD
Xếp hạng:
Overall Niche Grade: B+
Trường:
High School
Vị trí:
Iowa, Mỹ
Học phí:
44,000USD
Học bổng:
10,000USD
Xếp hạng:
Overall Niche Grade: A+
Trường:
High School
Vị trí:
Alabama, Mỹ
Học phí:
56,400USD - 56,700USD
Học bổng:
16,125USD
Xếp hạng:
Overall Niche Grade: A-
Trường:
High School
Vị trí:
Alabama, Mỹ
Học phí:
36,222USD
Học bổng:
5,958USD
Xếp hạng:
Overall Niche Grade: B+
Trường:
High School
Vị trí:
Alabama, Mỹ
Học phí:
39,410 USD
Học bổng:
4,280 USD
Xếp hạng:
Overall Niche Grade: A-