Đề xuất: Northeastern, High Point, NJIT, AU

Đã cập nhật 984 trường đối tác...

Alabama, Mỹ
University
Xếp hạng
#48 in Regional Universities North (tie)
Thành lập
1926
Học phí
37,500 USD/năm
Học bổng
Liên hệ
Florida, Mỹ
High School
Xếp hạng
Overall Niche Grade: A
Thành lập
1970
Học phí
58,000 USD
Học bổng
19,000 USD
Maine, Mỹ
High School
Xếp hạng
Overall Niche Grade: A-
Thành lập
1823
Học phí
51,750 USD
Học bổng
Hơn 50% học phí và ăn ở
Alabama, Mỹ
High School
Xếp hạng
Overall Niche Grade: A
Thành lập
1980
Học phí
Liên hệ
Học bổng
Lên đến 30,000 USD/năm
Kansas, Mỹ
University
Xếp hạng
#121 National Universities
Thành lập
1866
Học phí
26,960 USD
Học bổng
Lên đến 100% học phí
Nebraska, Mỹ
University
Xếp hạng
#136 in National Universities
Thành lập
1869
Học phí
27,025 USD/năm
Học bổng
15,000 USD/năm (renewable)
Alabama, Mỹ
High School
Xếp hạng
#1 in Best High Schools for STEM in Duluth Area, #4 Best Boarding High Schools in Minnesota
Thành lập
1904
Học phí
42,980 USD
Học bổng
15,000 USD
Alabama, Mỹ
High School
Xếp hạng
#4 in Best Private High Schools in Camden County
Thành lập
1887
Học phí
47,550 USD
Học bổng
8,000 USD
New Jersey, Mỹ
High School
Xếp hạng
Overall Niche Grade: B+
Thành lập
1971
Học phí
29,950 USD
Học bổng
9,950 USD
Alabama, Mỹ
High School
Xếp hạng
#1 in Best Private High Schools in Lorain County
Thành lập
1963
Học phí
54,260 USD
Học bổng
18,000 USD
Alabama, Mỹ
High School
Xếp hạng
#1 in Best Catholic High Schools in Oregon
Thành lập
1865
Học phí
57,000 USD
Học bổng
20,750 USD
Pennsylvania, Mỹ
High School
Xếp hạng
Overall Niche Grade: B+
Thành lập
1921
Học phí
41,900 USD
Học bổng
7,000 USD
Pennsylvania, Mỹ
High School
Xếp hạng
Overall Niche Grade: A
Thành lập
1993
Học phí
39,750 USD
Học bổng
13,350 USD
Alabama, Mỹ
High School
Xếp hạng
Overall Niche Grade: A+
Thành lập
1957
Học phí
48,500 USD
Học bổng
13,500 USD
Pennsylvania, Mỹ
High School
Xếp hạng
Overall Niche Grade: A+
Thành lập
1872
Học phí
41,900 USD
Học bổng
7,000 USD
Florida, Mỹ
High School
Xếp hạng
Overall Niche Grade: A+
Thành lập
1957
Học phí
48,500USD
Học bổng
13,500 USD
Alabama, Mỹ
High School
Xếp hạng
Overall Niche Grade: B+
Thành lập
1993
Học phí
47,000 USD
Học bổng
7,000 USD
Iowa, Mỹ
High School
Xếp hạng
Overall Niche Grade: A+
Thành lập
1981
Học phí
44,000USD
Học bổng
10,000USD
Alabama, Mỹ
High School
Xếp hạng
Overall Niche Grade: A-
Thành lập
1994
Học phí
56,400USD - 56,700USD
Học bổng
16,125USD
Alabama, Mỹ
High School
Xếp hạng
Overall Niche Grade: B+
Thành lập
1973
Học phí
36,222USD
Học bổng
5,958USD
Alabama, Mỹ
High School
Xếp hạng
Overall Niche Grade: A-
Thành lập
1909
Học phí
39,410 USD
Học bổng
4,280 USD